• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2014

Data: 27.06.2014 r.
Raport bieżący nr 12/2014

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 26. czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26. czerwca 2014r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 26. czerwca 2014 r. Ustalony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. O rejestracji zmian w Statucie przez Sąd, a co za tym idzie, o wejściu w życie Statutu w nowym brzmieniu, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt. 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załącznik: tekst jednolity Statutu_Delko S.A.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168