• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 19/2014

Data: 17.07.2014 r.
Raport bieżący nr 19/2014

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz mBankiem S.A. (dawniej BRE Bank S.A.)

Zgodnie z ww. aneksem bank zwiększył ww. podmiotom kwotę kredytu o 2.500.000 zł (słownie:dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty w łącznej wysokości nie przekraczającej 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset  tysięcy złotych) i przedłużył jego wykorzystanie do dnia 17.07.2015 r.

Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:

Delko SA - 37.500.000 zł,
PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
FROG MS Delko - 6.000.000 zł.

Środki finansowe pochodzące z kredytu są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z  o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o.wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że w okresie jej obowiązywania  wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Wartości udzielonych, w ramach ww. umowy, przez Delko SA poręczeń przekraczają 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168