• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 20/2014

Data: 28.07.2014 r.
Raport bieżący nr 20/2014

TematNabycie akcji przez członka zarządu.

Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28. lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art.69 ust.1. pkt 1) i ust.2. Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez niego w dniu 25 lipca 2014 roku 166.350 akcji Delko S.A. po cenie jednostkowej 5,00 złotych za akcję, w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym.

W wyniku ww. transakcji łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego wzrosła o 2,78% ogólnej liczby akcji i przekroczyła próg 15% ogólnej liczby akcji.

Przed dokonaniem ww.  transakcji Pan Mirosław Jan Dąbrowski posiadał 847.160 akcji Spółki, co stanowiło 14,17% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i uprawniało do 847.160 głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA, co stanowiło 14,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji Pan Mirosław Jan Dąbrowski posiada 1.013.510 akcji Delko SA co stanowi 16,95% ogólnej liczby akcji i uprawnia go do 1.013.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16.95% ogólnej liczby głosów. 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94), §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) oraz art.70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1382)

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168