• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2014

Data: 29.07.2014 r.
Raport bieżący nr 22/2014

Tematzmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29. lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Kazimierza Jana Luberdy i Pani Teresy Luberdy o zmniejszeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawnieni są Państwo Luberda poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było zbycie akcji Delko SA w dniu 25. lipca 2014 r.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Kazimierz Jan Luberda i Teresa Luberda posiadali łącznie 651.540 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym Spólki stanowiło 10,90% i uprawniało ich do 651.540 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA, stanowiących 10,90% ogólnej liczby głosów

Po dokonaniu ww. transakcji Kazimierz  Jan Luberda i Teresa Luberda nie posiadają akcji Spółki i tym samym nie są uprawnieni do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168