• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 09/2015

Data: 23.04.2015 r.
Raport bieżący nr 09/2015

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając             w oparciu o postanowienia § 12 ust. 6 Statutu Spółki uchwałą nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, powołała do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji z dniem 23 kwietnia 2015 roku, Pana Tomasza Wygodę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia  przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia. W przypadku zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie, mandat nowo powołanego członka Rady wygaśnie z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji członków Rady, powołanych w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Pan Tomasz Wygoda ukończył Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Następnie ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Logistyczne na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz studia podyplomowe Zarządzanie Jakością na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. W 2011 roku uzyskał dyplom Master Of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Od 2004 r. jest pracownikiem firmy Delko Esta Sp. z o.o. Obecnie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za działalność operacyjną w tejże spółce. Pan Tomasz Wygoda prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa informatycznego.

 Pan Tomasz Wygoda, według przedstawionego oświadczenia: nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem Doktor Leks S.A. oraz Delko Esta sp. zo.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej od firmą Tom-Kom Tomasz Wygoda. Pan Tomasz Wygoda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 


Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168