• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2015

Data: 23.04.2015 r.
Raport bieżący nr 10/2015

Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 23. kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.495.000,00 zł (tj. 0,25 zł na jedną akcję) z zysku netto za okres od 01. stycznia 2014 roku do 31. grudnia 2014 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 23. kwietnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 


Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168