• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 13/2015

Data: 28.05.2015 r.
Raport bieżący nr 13/2015

TematZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23. czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23. czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku;
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,
 15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,
 16. zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej,
 17. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
 18. wolne wnioski;
 19. zamknięcie obrad.

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2014 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również przez okres trzech dni powszednich przed dniem odbycia WZA będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona nieodpłatnie w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce relacje Inwestorskie „WZ”.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: zawiadomienie o WZA z projektami uchwał

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168