• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2015

Data: 30.06.2015 r.
Raport bieżący nr 22/2015

Temat: Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym udzielił poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Delko OTTO Sp. z o.o., wynikające z umowy o kredyt obrotowy w kwocie 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów złotych) z dnia 29.06.2015 r. zawartej pomiędzy Delko OTTO Sp. z o.o. a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Poręczenie obejmuje wszystkie zobowiązania z tytułu wspomnianego wyżej kredytu, tj. istniejące w chwili udzielania poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości, w szczególności odsetki oraz poniesione przez PKO BP SA koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 28.06.2017 r.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółki Delko OTTO Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości 8.000.000 zł, tj. kwotę równą 20.000 zł rocznie, za każdy rok udzielania poręczenia.

Wartość udzielonego przez Delko SA poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 133).

 

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168