• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 27/2015

Data: 29.07.2015 r.
Raport bieżący nr 27/2015

Temat: Podpisanie aneksu do umowy poręczenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy poręczenia z dnia 24. sierpnia 2012 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna („Bank”).

Zgodnie z ww. aneksem Delko SA kontynuuje udzielanie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Cosmetics RDT Sp. z o.o., wynikające z umowy o kredyt obrotowy z dnia 20.08.2012 r. zawartej pomiędzy Cosmetics RDT Sp. z o.o. a Kredyt Bankiem SA, którego następcą prawnym jest Bank. Limit poręczanego kredytu do dnia 19.08.2015 r. wynosi 8.000.000 zł a od dnia 20.08.2015 r. do dnia 19.08.2016 r. będzie wynosił 10.000.000 zł.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółki Cosmetics RDT Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości 10.000.000 zł, tj. kwotę równą 25.000 zł.

Wartość udzielonego przez Delko SA poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 133).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168