• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 30/2015

Data: 26.10.2015 r.
Raport bieżący nr 30/2015

Temat: Udzielenie poręczenia przez spółki zależne za zobowiązania Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółki zależne Emitenta, tj. Delko OTTO Sp. z o.o. oraz NIKA Sp. z o.o. udzieliły poręczenia wekslowego za zobowiązania Delko SA, wynikające z umowy limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych) z dnia 26.10.2015 r., zawartej pomiędzy Delko SA a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 25.10.2018 r.

Z tytułu poręczenia spółki Delko OTTO Sp. z o.o. i NIKA Sp. z o.o. pobiorą wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku, od wartości 5.000.000 zł, tj. kwotę równą 12.500 zł rocznie, każda ze spółek, za każdy rok udzielania poręczenia.

Wartość udzielonego przez spółki poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 133).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168