• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 2/2016

Data: 20.01.2016 r.
Raport bieżący nr 2/2016

TematZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się
w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie,
przy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. zmiany  w składzie Rady Nadzorczej;
 8. wolne wnioski;
 9. zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:


       1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:

-  Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;
-  Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,
-  Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,
-  Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;
-  Informację dotyczącą rejestracji WZA
-  Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;
-  Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;
-  Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA;

       2. Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;

Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/„WZ” oraz w biurze Zarządu Spółki
w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Kandydatury członków Rady Nadzorczej wraz życiorysami, opisem powiązań z akcjonariuszami lub oświadczaniem o niezależności, zostaną opublikowane na wyżej wskazanej stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich zgłoszeniu.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168