• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2016

Data: 17.03.2016 r.
Raport bieżący nr 10/2016

Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17. marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.734.200,00 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję) z zysku netto za okres od 01. stycznia 2015 roku do 31. grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 17. marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168