• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2016

Data: 25.05.2016 r.
Raport bieżący nr 12/2016

TematRekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy – określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 17. marca 2016 r., Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka”) informuje, że w dniu 25. maja 2016 r. podjął uchwałę dotyczącą zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 23. września 2016 r. i terminu wypłaty dywidendy na dzień 14. października 2016 roku. Rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25. maja 2016 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz terminów z tym związanych podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168