• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 13/2016

Data: 25.05.2016 r.
Raport bieżący nr 13/2016

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23. czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy ulicy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
  i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku 2015;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
 15. wolne wnioski;
 16. zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:

-           Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;

-           Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,

-           Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,

-           Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;

-           Informację dotyczącą rejestracji obecności na WZA;

-           Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;

-           Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;

-           Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o WZA;

 1. Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2015 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.  

Ogłoszenie o ZWZA DELKO 23.06.2016
Projekty uchwał na ZWZA Delko 23.06.2016

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168