• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2016

Data: 23.06.2016 r.
Raport bieżący nr 16/2016

TematInformacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 23. czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, na mocy której kwota 1.734.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych (słownie: dwadzieścia dziwięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 23. września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14. października 2016 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168