• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2017

Data: 11. maja 2017 r.
Raport bieżący nr 3/2017

Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11. maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.093.000,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), tj. 0,35 zł na jedną akcję, z zysku netto za okres od 01. stycznia 2016 roku do 31. grudnia 2016 roku. Jednocześnie Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 14. lipca 2017 r. a terminu wypłaty dywidendy na dzień 02. sierpnia 2017 roku.

Rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11. maja 2017 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168