• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2017

Data: 21. czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 10/2017

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 21. czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, na mocy której kwota 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 14. lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 02. sierpnia 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (teks jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168