• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2017

Data: 21. czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 11/2017

Temat: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21. czerwca 2017 roku, następujących osób jako członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję:

1) Karolina Kamila Dąbrowska
2) Iwona Jantoń
3) Danuta Bronisława Martyna
4) Emil Kawecki
5) Wojciech Szymon Kowalski

Pani Karolina Kamila Dąbrowska współpracuje z Katedrą Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od października 2013 jest studentką studiów doktoranckich, a jej zainteresowania badawcze dotyczą budowania i rozwijania: kapitału społecznego, zaufania oraz reputacji zarówno w, jak i pomiędzy organizacjami. Członek zespołów badawczych: Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych, Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum oraz Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami. Od 2016 r. pracuje jak specjalista do spraw marketingu w spółce Delko Otto Sp. z o.o.

Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską łączą powiązania rodzinne z Mirosławem Dąbrowskim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki.

Pani Karolina Kamila Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Iwona Jantoń posiada średnie wykształcenie oraz ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach w firmach handlowych w sektorze detalicznym w branży chemii gospodarczej i kosmetyków. Od 2011 r. Pani Iwona Jantoń jest członkiem rady nadzorczej spółki Doktor Leks SA.

Pani Iwona Jantoń, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Danuta Bronisława Martyna posiada stopień naukowy magistra i jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, o specjalności informacja w środowisku cyfrowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych. Obecnie razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Matka dwójki dzieci.

Pani Danuta Bronisława Martyna, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Emil Kawecki rozpoczął pracę zawodową w 1989 roku jako żołnierz zawodowy w Jednostce Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie pracował do 2007 roku. Po zakończeniu służby wojskowej od roku 2008 związany z Doktor Leks S.A. W latach 2009 – 2011 członek Rady Nadzorczej tejże spółki. Od 2011 do 2017 roku członek Zarządu Doktor Leks S.A. W czasie pełnienia powyższych funkcji poznawał i nadzorował procesy związane z zarządzaniem transportem i logistyką oraz specyfikę handlu w branży chemiczno – kosmetycznej. Pan Emil Kawecki posiada wykształcenie średnie techniczne.

Pana Emila Kaweckiego łączą powiązania rodzinne z Dariuszem Kaweckim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki.

Pan Emil Kawecki, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W. Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.

Pan Wojciech Szymon Kowalski wg przedstawionego oświadczenia: nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168