• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 18/2017

Data: 6. lipca 2017 r.
Raport bieżący nr 18/2017

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o., RHS Sp. z o.o. oraz mBankiem SA („Bank”), zgodnie z którym Bank podwyższył kwotę przyznanego kredytu do 44.000.000 zł oraz przedłużył termin jego wykorzystania do dnia 17.07.2018 r.

Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:

 1. Delko SA - 44.000.000 zł,
 2. PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
 3. FROG MS Delko Sp. z o.o. - 9.000.000 zł
 4. Blue Stop Sp. z o.o. – 700.000 zł.
 5. RHS Sp. z o.o. – 5.000.000 zł.

Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. i RSH Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., RHS Sp. z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz RHS Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168