• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 19/2017

Data: 14. września 2017 r.
Raport bieżący nr 19/2017

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12. października 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 12. października 2017 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. sporządzenie listy obecności
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. przyjęcie porządku obrad
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki
 8. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
 11. wolne wnioski
 12. zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:
  • Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;
  • Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,
  • Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,
  • Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;
  • Informację dotyczącą rejestracji WZA
  • Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;
  • Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;
  • Informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA;
 2. Projekty uchwał WZA Delko S.A.

Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/„WZ” oraz w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o NWZA DELKO 12.10.2017
Projekty uchwał na NWZA Delko 12.10.2017

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168