• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 25/2017

Data: 12. października 2017 r.
Raport bieżący nr 25/2017

Temat: Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje o powołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12. października 2017 roku, Pana Damiana Rondudy na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.

Pan Damian Ronduda ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i uzyskał dyplom inżyniera. Od listopada 2016 r. jest pracownikiem firmy British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw IT. Pan Ronduda zajmuje się zdalnym wsparciem sił sprzedaży oraz testowaniem i wdrażaniem projektów usprawniających pracę poszczególnych działów firmy.

Pan Damian Ronduda wg przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168