• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 26/2017

Data: 12. października 2017 r.
Raport bieżący nr 26/2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12. października 2017 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12. października 2017 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 12. października 2017 r. Ustalony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. O rejestracji zmian w Statucie przez Sąd, a co za tym idzie, o wejściu w życie Statutu w nowym brzmieniu, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 38 ust 1 pkt. 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej DELKO S.A. nr 6/2017 z dnia 12 października 2017r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168