• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2018

Data: 3 lipca 2018 r.
Raport bieżący nr 15/2018

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Treść raportu:

Zarząd Delko SA "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19 lipca 2012 r. pomiędzy następującymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. a mBankiem SA "Bank", zgodnie z którym kwota kredytu wynosi 40.000.000 zł z terminem wykorzystania do dnia 19.07.2019 r.

Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168