• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2019

Data: 21 maja 2019 r.
Raport bieżący nr 10/2019

Temat: Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.511.600 złotych słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych, tj. 0,42 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 11 lipca 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 31 lipca 2019 roku.

Zarząd Delko Spółka Akcyjna przedstawi niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny. Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168