• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2019

Data: 29 maja 2019 r.
Raport bieżący nr 13/2019

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517
działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1
oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.),
które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godzinie 11.00 w Śremie,
w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o ZWZA DELKO 26.06.2019 (PDF)
Projekty uchwał na ZWZA Delko 26.06.2019 wraz z uzasadnieniem (PDF)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168