• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2019

Data: 3 października 2019 r.
Raport bieżący nr 22/2019

Temat: Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 13 października 2017 roku, informującego o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w wyniku zakończonych rozmów, w dniu 03 października 2019 roku Delko S.A. z siedzibą w Śremie podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 4008 (czterech tysięcy ośmiu) udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, o łącznej wartości nominalnej 2.004.000 PLN (dwa miliony cztery tysiące złotych), co stanowi 100% (sto) procent kapitału zakładowego ww. spółki, za cenę zakupu wynoszącą 2.530.000 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych).

W myśl podpisanej Umowy Delko S.A. przeprowadzi audyt prawno-finansowy w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI Sp. z o.o. Strony zobowiązane będą do przystąpienia do umowy przyrzeczonej, o której mowa w treści umowy przedwstępnej, pod warunkiem spełnienia się wszystkich następujących warunków zawieszających:

1.Nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń:
- zostanie wydana przez Prezesa UOKiK, w trybie art. 13 i nast. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, decyzja wyrażająca bezwarunkową zgodę na koncentrację przedsiębiorców objętą Umową; albo
- bezskutecznie upłynie termin, w jakim decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację przedsiębiorców powinna zostać wydana, określony zgodnie z art. 96 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; albo
- uprawomocni się postanowienie, mocą którego Prezes UOKiK umorzy postępowanie w sprawie zgody na koncentrację, z uwagi na przyjęcie przez Prezesa UOKiK, że koncentracja ta nie podlega obowiązkowi uzyskania zgody Prezesa UOKiK; albo
- wykonane zostaną wszystkie warunki zastrzeżone w decyzji Prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację przedsiębiorców objętą niniejszą Umową, jeżeli Prezes UOKiK udzieli warunkowej zgody;

2.Strona nie otrzyma żadnego rozstrzygnięcia wydanego przez jakikolwiek właściwy sąd lub organ władzy państwowej lub samorządowej, ograniczający lub zakazujący zbycia Udziałów i żaden taki nakaz lub zarządzenie nie pozostaje w mocy;

3.Do dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej żaden akt powszechnie obowiązującego prawa lub interpretacja urzędowa czy wejście w życie jakiejkolwiek ustawy nie uniemożliwi lub nie zakaże prowadzenia zasadniczej działalności gospodarczej przez Spółkę;

4.Kupujący otrzyma zaświadczenia stosownych organów potwierdzające, że Spółka nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

5.Kupujący otrzyma dokument zawierający prawnie skuteczną zgodę wszystkich właściwych organów Spółki oraz innych podmiotów, na zawarcie Umowy Przyrzeczonej i ustanowienie zabezpieczeń określonych w Umowie;

6.Kupujący otrzyma dokumenty potwierdzające spełnienie przez Spółkę i wspólników obowiązków i procedur warunkujących skuteczne rozporządzenie udziałami, zgodnie z umową spółki;

7.Sprzedający przedstawią wszelkie wymagane dokumenty, w tym prawnie skuteczne zgody, na mocy których zostaną odwołane, cofnięte lub anulowane wszelkie poręczenia udzielone przez Spółkę na rzecz Sprzedającego, jeżeli takie poręczenia zostały udzielone. PH Waldi Sp. z o.o. jest dystrybutorem artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych na terenie województwa wielkopolskiego i ościennych. Delko SA jest jednym z głównych dostawców PH Waldi Sp. z o.o.

Zdaniem Zarządu Emitenta, nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój grupy kapitałowej Delko, jej przychody i wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168