• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2020

Data: 26 maja 2020 r.
Raport bieżący nr 12/2020

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku („Raport kwartalny”).
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. przekazanie Raportu kwartalnego miało nastąpić w dniu 29 maja 2020 r. Zarząd Emitenta, w związku z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Emitenta oraz Grupy kapitałowej DELKO, postanowił o zmianie terminu przekazania Raportu kwartalnego i wyznaczył nową datę jego przekazania na dzień 04 czerwca 2020 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168