• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 18/2020

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.691.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. 0,45 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dzień dywidendy uchwalono na 16 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168