• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 20/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 20/2020

Temat: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku, następujących osób jako członków sześcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję:

 1. Wojciech Szymon Kowalski
 2. Karolina Kamila Dąbrowska
 3. Iwona Jantoń
 4. Danuta Bronisława Martyna
 5. Emil Kawecki
 6. Marek Szydłowski

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W. Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.

Pan Wojciech Szymon Kowalski wg przedstawionego oświadczenia: nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Karolina Kamila Dąbrowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia z zarządzania ze specjalnością zarządzanie strategiczne w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po zakończonych studiach rozpoczęła pracę w Katedrze Zarządzania wspomnianej uczelni. Członek zespołów badawczych: Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych, Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum oraz Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami. Od 2016 roku rozpoczęła pracę w spółce DELKO Otto Sp. z o.o. na stanowisku Product Manager, a od 2019 równolegle pracuje na stanowisku Kupiec w Biurze Handlowym DELKO S.A. posiada wykształcenie wyższe. Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską łączą powiązania rodzinne z Mirosławem Dąbrowskim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki.

Pani Karolina Kamila Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki DELKO S.A. oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Iwona Jantoń posiada średnie wykształcenie oraz ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach w firmach handlowych w sektorze detalicznym w branży chemii gospodarczej i kosmetyków.

Pani Iwona Jantoń, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Danuta Bronisława Martyna posiada stopień naukowy magistra i jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, o specjalności informacja w środowisku cyfrowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych. Obecnie razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne.

Pani Danuta Bronisława Martyna, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Emil Kawecki rozpoczął pracę zawodową w 1989 roku jako żołnierz zawodowy w Jednostce Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie pracował do 2007 roku. Po zakończeniu służby wojskowej od roku 2008 związany z Doktor Leks S.A. W latach 2009 – 2011 członek Rady Nadzorczej tejże spółki. Od 2011 do 2017 roku członek Zarządu Doktor Leks S.A. W czasie pełnienia powyższych funkcji poznawał i nadzorował procesy związane z zarządzaniem transportem i logistyką oraz specyfikę handlu w branży chemiczno – kosmetycznej. Pan Emil Kawecki posiada wykształcenie średnie techniczne.

Pana Emila Kaweckiego łączą powiązania rodzinne z Dariuszem Kaweckim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki.

Pan Emil Kawecki, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Stanisław Szydłowski Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
W 1997 roku uzyskał tytuł Licencjata z zakresu ekonomii przemysłu na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
W latach 1985 – 1988 pracował w przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach referent ds. kalkulacji cen i kierownik działu ekonomicznego.
W latach 1989 – 1995 rozpoczął własną działalność gospodarcza, początkowo jednoosobową, a następnie w ramach spółki cywilnej - branża: handel detaliczny.
Od 1995 do 2008 roku udziałowiec spółki Sedal Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Zajmowane stanowiska: dyrektor finansowy, Wiceprezes zarządu, Prezes zarządu - branża: handel detaliczny.
Od 2009 do 2017 dyrektor finansowy, prokurent spółki RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu - branża: handel detaliczny.

Marek Szydłowski, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168