• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 22/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 22/2020

Temat: Powołanie członków Komitetu Audytu Delko S.A.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, powołała następujące osoby jako członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję:

 1. Danuta Bronisława Martyna – Przewodnicząca Komitetu Audytu
 2. Wojciech Szymon Kowalski – Członek Komitetu Audytu
 3. Marek Szydłowski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
 1. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
 2. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
 3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodnicząca, jest niezależna od spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168