• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 01/2021

Data: 26 stycznia 2021 r.
Raport bieżący nr 01/2021

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Treść raportu:

Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

 1. Jednostkowy raport roczny za 2020 r. i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.
 2. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
  1. za I kwartał 2021 r. – 28.05.2021 r.,
  2. za III kwartał 2021r. – 29.11.2021 r.
 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.

Zarząd DELKO SA informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) DELKO SA nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.

DELKO SA informuje o zamiarze przekazywania w 2021 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku, zawierającego skrócone, półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd DELKO SA informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia DELKO SA nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168