• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 04/2021

Data: 27 maja 2021 r.
Raport bieżący nr 04/2021

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 _1_ § 1 i 2 oraz art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. _dalej WZA, WZA DELKO S.A._, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godzinie 11.00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 24.06.2021 roku
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 24.06.2021 roku
Sprawozdanie z działalności RN Delko S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN Delko S.A. za 2020 rok

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168