• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 1/2022

Data: 3 stycznia 2022 r.
Raport bieżący nr 1/2022

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Treść raportu:

Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

 1. Jednostkowy raport roczny za 2021 r. i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 29.04.2022 r.
 2. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
  1. za I kwartał 2022 r. – 30.05.2022 r.,
  2. za III kwartał 2022r. – 29.11.2022 r.
 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30.09.2022 r.

Zarząd DELKO SA informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) DELKO SA nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.

DELKO SA informuje o zamiarze przekazywania w 2021 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku, zawierającego skrócone, półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd DELKO SA informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia DELKO SA nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168