• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2022

Data: 25 maja 2022 r.
Raport bieżący nr 5/2022

Temat: Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie: 4.784.000 złotych _słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych_, tj. 0,80 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 14 lipca 2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 28 lipca 2022 roku.

Zarząd Delko Spółka Akcyjna przedstawi niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny. Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168