• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2022

Data: 26 maja 2022 r.
Raport bieżący nr 6/2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2021.

Zarząd Delko Spółka Akcyjna przedstawi niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny. Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, określoną w uchwale Zarządu w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 4.784.000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. 0,80 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 14 lipca 2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 28 lipca 2022 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168