• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2022

Data: 26 maja 2022 r.
Raport bieżący nr 7/2022

Temat: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021§ 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. _dalej WZA, WZA DELKO S.A._, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00, w Hotelu L'ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_

Ogloszenie_o_ZWZA_DELKO_29.06.2022.pdf
Projekty_uchwal_na_ZWZA_Delko_29.06.2022_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_16_ZWZA_DELKO-_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021.doc.pdf
zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_6_ZWZA_DELKO_-_SPRAWOZDANIE_RN_z_dzialalnosci_2021.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168