• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 1/2023

Data: 23 stycznia 2023 r.
Raport bieżący nr 1/2023

Temat:  Terminy publikacji raportów okresowych w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2024

Treść raportu:

Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w okresie od
01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.:
1. Jednostkowy raport roczny za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. i skonsolidowany raport roczny za okres
od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. – 30.10.2023 r.
2 .Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
a. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.. – 01.03.2023 r.
b. za V kwartał roku obrotowego trwającego od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. – 30.05.2023 r.
c. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. – 29.11.2023 r.
d. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. – 28.05.2024 r.
3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. – 28.03.2024 r.
Zarząd DELKO SA informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Rozporządzenie) DELKO SA nie będzie publikowała jednostkowych raportów
kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.
DELKO SA informuje o zamiarze przekazywania w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. skonsolidowanych
raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1
Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku
obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r., zawierającego skrócone, półroczne sprawozdanie
finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Zarząd DELKO SA informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia DELKO SA nie będzie publikowała
raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego trwającego
od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168