• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 2/2023

Data: 23 stycznia 2023 r.
Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Rejestracja zmian w statucie Spółki

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 roku powziął informację
o zarejestrowaniu w dniu 20 stycznia 2023 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. z dnia 23 listopada 2022 roku. Sąd dokonał zmian
w rejestrze w zakresie zmiany treści: §6 UST. 1 statutu spółki. Zmianie uległa wartość nominalna akcji:
z 1 zł do 0,50 zł, liczba wszystkich akcji: z 5.980.000 do 11.960.000 oraz ogólna liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu z 5.980.000 do 11.960.000. Wysokość kapitału zakładowego spółki nie uległa zmianie i wynosi 5.980.000 zł.
Spółka w załączeniu podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki oraz
tekst jednolity statutu spółki uwzględniający opisane wyżej zmiany.
Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH
PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do RB nr 2/2023
Załącznik nr 2 do RB nr 2/2023

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168