• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2023

Data: 10 listopada 2023 r.
Raport bieżący nr 7/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, określoną w uchwale Zarządu w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 10.764.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. 0,90 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 03 stycznia 2024 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 17 stycznia 2024 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - infomracje poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168