• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 8/2023

Data: 14 listopada 2023 r.
Raport bieżący nr 8/2023

Temat: Korekta Raportu Okresowego

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. ("Spółka") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 października 2023 r. skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2022/2023, Spółka nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, zawierających również: a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności, b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją. Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2022/2023, zawierający ww. stanowisko zarządu Spółki oraz opinię rady nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem, zgodnie z § 71 ust.1 pkt 11 w zw. z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

W załącznikach do niniejszego raportu Spółka przesyła stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem.

Pliki:
1. Opinia Rady Nadzorczej do zastrzeżenia do raportu okresowego
2. Stanowisko Zarzadu do zastrzeżenia do raportu okresowego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168