• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 8/2013

Śrem, dnia 13 marca 2013

Raport bieżący nr 8/2013

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. w dniu 12 marca 2013 r., uchwałą nr 4 odwołało z funkcji członka i przewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Newel.
 

Zarząd Delko S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. w dniu 12 marca 2013 r., uchwałą nr 5 powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.
 

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, pełnił funkcje członka Organów Spółek Publicznych w: Relpol SA (2003 – 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo SA (2004 r. – 2008); W. Kruk S.A. (2006 – 2008), Elektrotim SA (2007- obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 – 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej). W latach 1996-2001 pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu.
Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych z zakresu: makro i mezoekonomii, rynków kapitałowych, terminowych rynków towarowych i walutowych. Pan Wojciech Szymon Kowalski posiada licencję maklera i jest Członkiem Zwyczajnym Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. W latach 1994-97 prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej.
Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Wojciech Szymon Kowalski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168