• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący 3/2013 - Korekta

Śrem, 26 lutego 2013 roku

Raport 3/2013 - Korekta
 

Temat : Korekta raportu 3/2013 - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna : Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym korektę do zawiadomienia z dnia 31-01-2013 stosownie do obowiązku wynikającego z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji zakupu akcji Delko S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., których łączna wartość nie przekroczyła 5 000 Euro, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

Osoba obowiązana informuje iż:

"nabycie w dniu 6 lutego 2012 r. 3126 sztuk akcji Emitenta (odbyło się) po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 5,09 zł a nie jak wcześniej poinformowano 5,18 zł w transakcji zawartej w trakcie notowań ciągłych (sesji giełdowej) na rynku podstawowym.

Korekta wynika z otrzymania skorygowanej informacji z podmiotu prowadzącego rachunek maklerski"
 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn.zm) oraz §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168