• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 4/2013

 

Śrem, dnia 14 lutego 2013

Nr raportu : 4/2013
Temat : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.inwestor.delko.pl , w zakładce „WZ”.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168