• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 2/2013

Śrem, dnia 24 stycznia 2013

Raport 2/2013
Temat: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. (dalej: "Spółka”) podaje w załączeniu treść informacji dotyczących Spółki, udzielonych akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Załączone informacje zostały przekazane w/w akcjonariuszowi Spółki w dniu 24 stycznia 2013 roku.


TREŚĆ PYTANIA:
Jestem akcjonariuszem firmy od czasu IPO i przez 3 lata, do dzisiaj, kurs spółki Delko spadł o 71%.
Proszę o informacje w jakiej kondycji jest spółka, bo ostatnie kwartały kończą się stratami.
Co zamierza zrobić aby to zmienić ?


ODPOWIEDŹ:
Szanowny Panie,

Spółka Delko SA z powodów niezależnych od obecnego Zarządu w poprzednich czterech kwartałach zanotowała stratę z działalności. Podstawową przyczyną tej straty był gwałtowny wzrost kosztów w Centrali Spółki, spowodowany decyzjami podjętymi przez poprzedni Zarząd w krótkim okresie pomiędzy lipcem 2011 i kwietniem roku 2012.Obecny Zarząd przeprowadził szybkie i gruntowne działania sanacyjne, aby naprawić skutki podjętych poprzednio błędnych decyzji.
W tym celu:
• uprościliśmy znacznie strukturę zarządczą Centrali, co pozwoliło podnieść jej efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów o ponad 40%;
• zmniejszyliśmy listę stanowisk dyrektorskich i kierowniczych;
• zmniejszyliśmy liczbę aut służbowych w Centrali o 60%;
• zrezygnowaliśmy z dzierżawy dużego i drogiego budynku biurowego w Poznaniu na rzecz mniejszych, tańszych i odpowiednich do potrzeb biur w Śremie – co jednak wiązało się z koniecznością zapłaty jednorazowego odszkodowania;
• obniżyliśmy znacząco, bo o ponad 1,2 mln zł w skali roku – koszty logistyki centralnej;
• obniżyliśmy o ponad 50% koszty usług zewnętrznych w Centrali.
Aktualna sytuacja Grupy Delko jest stabilna. Wyniki ze sprzedaży są powyżej trendu rynkowego w ujęciu rocznym. Chcielibyśmy zauważyć, iż niedawno ogłoszona upadłość spółki Interchem z Gdyni - trzeciej firmy z branży – może wzmocnić pozycję handlową Spółki, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost udziałów rynkowych Delko. Wcześniej obie firmy nie współpracowały ze sobą i upadłość Interchem nie wpływa na sytuację finansową Delko.
Płynność Delko została przywrócona do normy, zarządzanie należnościami dywersyfikuje ryzyko, dzięki czemu poziom należności przeterminowanych lub utraconych jest relatywnie niski.
Delko terminowo reguluje wszystkie zobowiązania. Średni cykl realizacji zobowiązań oscyluje na poziomie ok. 26 dni, przy średniej dla branży wynoszącej ok. 50 dni.
Kapitały obrotowe netto są dodatnie, czyli posiadany majątek obrotowy (gotówka + zapasy towarów + należności od odbiorców) przewyższają zobowiązania o ponad 9 mln złotych.
Grupa Delko posiada też dwie duże, własne nieruchomości i szereg innych składników majątkowych. W sumie aktywa netto wynoszą 37 mln zł.
Spółka w minimalnym stopniu korzysta z kredytów długoterminowych i nie korzysta z usług factoringu.

Zarząd Delko spodziewa się, że wyniki IV kwartału będą dobre i ich dynamika w stosunku do okresów poprzednich będzie odzwierciedlać efekty przeprowadzonych działań naprawczych.
 

 

TREŚĆ PYTANIA:
Jakie są plany ?
 

ODPOWIEDŹ:
W chwili obecnej kończymy prace przygotowujące Spółkę do dalszego rozwoju. Poinformujemy o tym najszybciej, jak to będzie możliwe.
Rozpoczęliśmy już podpisywanie umów partnerskich z pierwszymi placówkami detalicznymi w ramach przygotowywanego od szeregu miesięcy programu franczyzowego dla sklepów chemicznych i kosmetycznych pod nazwą „Blue STOP”.
Co do planowych wyników na rok 2013 to kończymy prace nad szczegółowymi budżetami. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zwiększyć w tym roku sprzedaż w ujęciu rocznym osiągając dodatni wynik EBITDA na poziomie kilku mln zł.Mamy świadomość, że obecny kurs akcji nie odzwierciedla fundamentalnej wartości Spółki lecz jest wyrazem braku zaufania do wcześniejszych działań niektórych osób. Tych osób już nie ma w Spółce.
Obecny Zarząd chce wynikami zapracować na zaufanie Akcjonariuszy. Dzisiejszy kurs akcji oscyluje w granicach 3 złotych. Wartość księgowa akcji jest znacznie wyższa i wynosi 6,29 zł.Zakładamy, że kurs akcji Delko na koniec tego roku przekroczy znacznie wartość księgową Spółki.

 


Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168