• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 1/2013

Śrem, dnia 23 stycznia 2013

Nr raportu : 1/2013
Temat : Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne /SA-QSr/:

Za IV kwartał 2012 r. – 28.02.2013 r.
Za I kwartał 2013 r. – 15.05.2013 r.
Za III kwartał 2013 r. – 14.11.2013 r.
 

2. Skonsolidowany raport półroczny /SA-PS/ za I półrocze 2013 r. – 29.08.2013 r.
 

3. Jednostkowy raport roczny /SA-R/ 2012 i skonsolidowany raport roczny /SA-RS/ 2012 r .– 26.04.2013 r.
 

Zarząd Delko S.A. informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2013 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Jednocześnie Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust.2 ww. Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168