• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Zarząd i Rada Nadzorcza


ZARZĄD:

Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Pan Dariusz Kawecki jest związany z Delko SA od 1995 roku. Był jednym z założycieli i pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej. W latach 2000-2002 i 2008-2010 był Prezesem Zarządu tej spółki. Pod jego kierownictwem spółka każdorazowo przyspieszała swój rozwój i znacząco poprawiała wyniki. Przy znacznym osobistym zaangażowaniu Pana Prezesa Kaweckiego Delko SA z sukcesem debiutowała w 2009r na GPW w Warszawie. Zmiany, jakie miały miejsce w Delko SA na przełomie lat 2010-2012 - odbyły się bez udziału Prezesa Kaweckiego i jego powrót po raz trzeci na stanowisko Prezesa Zarządu nastąpił na jednogłośną prośbę Rady Nadzorczej i wielu akcjonariuszy Spółki.

Pan Dariusz Kawecki posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i systemów pomiarowych. Zawodowo od 22 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęboka znajomość branży poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych (Lewiatan Opole sp. z o.o., Lider Sp. z o.o., Drogerie Rossa sp. z o.o. i inne) jak i hurtowych (Delko SA, Delko Esta sp. z o.o., Taco sp. z o.o., Delko Otto sp. z o.o., Doktor Leks SA i inne).

Pan Prezes Kawecki uczestniczył z sukcesem w wielu projektach restrukturyzacyjnych i projektach związanych z przejęciami i połączeniami spółek, a także wdrożeniem systemów informatycznych i zarządczych. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń min. z zakresu finansów, zarządzania i sprzedaży.

Mocno zaangażowany w wykonywanie obowiązków zawodowych. Odpowiedzialny. Uczciwy. Konsekwentny. Rozległe zainteresowania pozazawodowe z dziedziny historii, astronomii, geografii i historii regionu Sudetów, makroekonomii, socjologii i ekologii. Mieszka we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Dariusz Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Doktor Leks SA, Delko Esta Sp. z o.o., Drogerie Rossa Sp. z o.o., Drameks Sp. z o.o. i własnej działalności gospodarczej. W spółkach tych Pan Dariusz Kawecki jest znaczącym udziałowcem i spółki te współpracują z Delko SA.

Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Mirosław Jan Dąbrowski– Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Jan Dąbrowski. W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości. Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i działalności gospodarczej Otto Plus. Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


RADA NADZORCZA:

Wojciech Szymon Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W. Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej, Pan Wojciech Kowalski spełnia kryterium niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Karolina Kamila Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Karolina Kamila Dąbrowska współpracuje z Katedrą Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od października 2013 jest studentką studiów doktoranckich, a jej zainteresowania badawcze dotyczą budowania i rozwijania: kapitału społecznego, zaufania oraz reputacji zarówno w, jak i pomiędzy organizacjami. Członek zespołów badawczych: Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych, Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum oraz Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami. Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską łączą powiązania rodzinne z Mirosławem Dąbrowskim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki. Pani Karolina Kamila Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od 2016 r. pracuje jak specjalista do spraw marketingu w spółce Delko Otto Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej, Pani Karolina Dąbrowska nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Iwona Agata Jantoń – Członek Rady Nadzorczej

Pani Iwona Jantoń posiada średnie wykształcenie oraz ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach w firmach handlowych w sektorze detalicznym w branży chemii gospodarczej i kosmetyków. Od 2011 r. Pani Iwona Jantoń jest członkiem rady nadzorczej spółki Doktor Leks SA.

Pani Iwona Jantoń, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej, Pani Iwona Jantoń nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Danuta Bronisława Martyna – Członek Rady Nadzorczej

Pani Danuta Bronisława Martyna posiada stopień naukowy magistra i jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, o specjalności informacja w środowisku cyfrowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych. Obecnie razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Matka dwójki dzieci. Pani Danuta Bronisława Martyna, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej Pani Danuta Bronisława Martyna spełnia kryterium niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Emil Kawecki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Emil Kawecki rozpoczął pracę zawodową w 1989 roku jako żołnierz zawodowy w Jednostce Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie pracował do 2007 roku. Po zakończeniu służby wojskowej od roku 2008 związany z Doktor Leks S.A. W latach 2009 – 2011 członek Rady Nadzorczej tejże spółki. Od 2011 do 2017 roku członek Zarządu Doktor Leks S.A. W czasie pełnienia powyższych funkcji poznawał i nadzorował procesy związane z zarządzaniem transportem i logistyką oraz specyfikę handlu w branży chemiczno – kosmetycznej. Pan Emil Kawecki posiada wykształcenie średnie techniczne.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej, Pan Emil Kawecki nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Marek Stanisław Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. W 1997 roku uzyskał tytuł Licencjata z zakresu ekonomii przemysłu na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
W latach 1985 – 1988 pracował w przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach referent ds. kalkulacji cen i kierownik działu ekonomicznego.
W latach 1989 – 1995 własna działalność gospodarcza, początkowo jednoosobowa, a następnie w ramach spółki cywilnej. Branża: handel detaliczny.
Od 1995 do 2008 roku udziałowiec spółki Sedal Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Zajmowane stanowiska: dyrektor finansowy, Wiceprezes zarządu, Prezes zarządu. Branża: handel detaliczny.
Od 2009 do 2017 dyrektor finansowy, prokurent spółki RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Branża: handel detaliczny.

Zgodnie z oświadczeniem członka Rady Nadzorczej, Pan Marek Szydłowski nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168