• a
  • b
  • c
  • d

Poznań
 

List Zarządu Delko SA do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo!

          W związku ze zmianą Zarządu Delko SA (w dniu 24 kwietnia 2012 roku) oraz opublikowanymi wynikami kwartalnymi chcielibyśmy Państwu przedstawić powody powołania nowego Zarządu, wskazać cele jego pracy oraz skomentować opublikowane wyniki kwartalne.

1. Wyniki pracy odwołanego w dniu 24 kwietnia 2012 roku Zarządu od pewnego czasu budziły niepokój Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze spółki wyrażali głębokie niezadowolenie z postępującego spadku kursu akcji z poziomu ponad 9,92 zł do 3,42 zł w przeciągu 52 tygodni, co nie znajdowało żadnego oparcia w wycenie fundamentalnej spółki.
3. Szczególny niepokój Rady Nadzorczej budziły słabe efekty ekonomiczne Grupy Delko, w tym spadek zysku brutto z poziomu 9 318 tys. zł w 2009r do poziomu 1 476 tys. zł w 2011r.
4. Rada Nadzorcza nie zaakceptowała przedstawionego przez poprzedni Zarząd planu finansowego na 2012r z powodu zbyt wysokiej prognozy kosztów, a niskiej prognozy zysków.
5. Szczególny niepokój Rady Nadzorczej budził nadmierny wzrost kosztów rodzajowych w Grupie Delko SA, który był bezpośrednią przyczyną pogorszenia się wyniku finansowego - mimo wzrostu wielkości sprzedaży 
i marż procentowych.
6. Odwołanie Zarządu nastąpiło dopiero po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą kontroli wewnętrznej w spółce.
7. Nie jest prawdą, jakoby przyczyną odwołania Zarządu były zbyt niskie wyceny spółek, które docelowo mają wchodzić w skład grupy kapitałowej Delko. 
Za odwołaniem Zarządu głosowało też 3 niezależnych członków Rady, którzy zdecydowanie nie byli zainteresowani zawyżaniem wycen.
8. Przyczyną odwołania poprzedniego Zarządu, oprócz naruszania norm prawnych i przepisów wewnętrznych spółki, które są przedmiotem kontroli prowadzonej za pomocą niezależnych podmiotów 
i kancelarii prawnej - są przede wszystkim słabe wyniki spółki, spadek zysków, nadmierne koszty, spadek kursu akcji – a więc to, co najbardziej dotyka i boli Akcjonariuszy.
9. Najwięksi akcjonariusze zdecydowali się objąć osobiście stanowiska w Zarządzie, aby swoją wiedzą 
i doświadczeniem poprawić zarówno wyniki ekonomiczne spółki jak i kurs bieżący akcji spółki.
10. Zwracamy uwagę, że zarówno akcjonariusze jak i Rada Nadzorcza działali w powyższej sprawie solidarnie i zgodnie.
11. Nowy Zarząd Delko S.A. po objęciu swoich funkcji rozpoczął audyt sytuacji w Grupie celem zaktualizowania strategii i planów finansowych Grupy. Po zakończeniu tych prac przedstawimy ich efekty Akcjonariuszom.
12. Nowy Zarząd będzie prowadził restrukturyzację w taki sposób, aby obniżyć koszty oraz poprawić sprawność organizacyjną i zarządczą. Strukturę Grupy uczynimy bardziej przejrzystą i czytelną.
13. Projekt konsolidacji, o którym media wielokrotnie informowały - będzie kontynuowany. Wyceny kupowanych firm będą sporządzane przez wiarygodne firmy audytorskie na bazie bieżących wyników. Członkowie Zarządu będą wykluczani z podejmowania tych decyzji, których podjęcie wywołałoby konflikt interesów. W tym zakresie zarówno normy prawne jak i etyczne będą przestrzegane ze szczególna starannością.
14. Dotychczas kupione spółki tj. AMA S.A. Warszawa, Frog MS Delko Sp. z o.o. Kraków, Cosmetics Sp. z o.o. Łomża działają zgodnie z przyjętymi planami i osiągają dodatnie wyniki finansowe.
15. Nowy Zarząd spółki będzie realizował dotychczasowe założenia strategii rozwoju Grupy. 
16. Nowy Zarząd niekorzystnie ocenia opublikowane wyniki kwartalne za I kw. 2012r. i podjął w związku z tym działania naprawcze mające na celu redukcję kosztów rodzajowych i poprawę wyniku finansowego w przyszłych okresach.
17. Cel, jaki sobie stawia nowy Zarząd, to systematyczne zwiększanie udziału w rynku na którym operuje Grupa Delko, jednocześnie przy osiągnięciu dochodowości wyższej niż przeciętna dla branży.


Z wyrazami szacunku,

Mirosław Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Jan Luberda
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Szymon Kowalski 
Wiceprezes Zarządu

Leszek Wójcik
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kawecki
Prezes Zarządu
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168